Unde se completeaza scrisoarea pentru garantie

Garantiile pot fi acordate sub forma unui document special (scrisoare de garantie participare licitatie), precum si inscriere pe cambie (gir). in calitate de garant poate fi numai banca cu drept de persoana juridica sau o filiala a bancii autorizate de banca ierarhic superioara. Aceasta forma de garantare a unui credit este considerata sigura datorita unui nivel ridicat, in general, al solvabilitatii bancii, precum si lichiditatilor importante de care dispune. Bancile elibereaza garantiile bancare numai dupa verificarea temeinica a situatiei patrimoniale, a rezultatelor economico-financiare ale clientului, respectiv a bonitatii sale, precum si a existentei de garantii reale in conditiile prevazute de normele de creditare ale bancii si vor efectua control pe termenul de valabilitate a garantiei sau asigurari garantiigarantia de participare la licitatii (BID BOND) reprezinta o alternativa la scrisoarea de garantie sau la viramentul bancar in favoarea autoritatii contractante, pentru participarea la licitatii si garantii licitatii.

Informatii despre asigurari garantii

Garantia se stinge in momentul executarii obiectului contractului.Scrisorile de garantie bancara de acest tip se folosesc in eventualitatea in care cumparatorul acorda un avans vanzatorului iar acesta trebuie sa garanteze solvabilitatea sa daca este nevoie a returna acel avans. Obiectul garantiei il constituie acoperirea riscului cumparatorului pe care acesta l-ar avea dupa livrarea marfii, ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor asumate de vanzator privitoare la: remedierea defectiunilor, inlocuirea totala sau partiala a marfii ce nu corespunde parametrilor calitativi stabiliti prin contract, efectuarea service-ului pe perioada garantiei tehnice, etc. Deci utilizarea acestei garantii apare in situatia operatiunilor de compensatie cand un import de marfuri este achitat printr-un export de valoare egala.

Scrisoarea de garantie bancara este un document scris prin care o banca denumita garanta se angajeaza in mod irevocabil ca, in cazul in care o anumita persoana fizica sau juridica (debitorul principal) nu va plati la termen o suma indicata expres in documentul respectiv, sa plateasca suma neachitata in favoarea beneficiarului. Scrisori simple de garantie bancara: banca garanta poate solicita ca beneficiarul sa faca toate diligentele legale pentru pentru ca debitorul principal sa-si achite obligatiile finaciare si doar in caz de insucces, sa efectueze plata. Tinand seama de faptul ca in emiterea si utilizarea scrisorilor de garantie bancara nu exista uzante internationale, fiecare banca care le emite trebuie sa isi ia toate masurile necesare pentru ca debitorul principal sa plateasca suma convenita si numai intr-o situatie extrema sa achite aceasta valoare.

 detalii , garantia de participare , scrisoare de garantie bancara

Garantia pentru participare la licitatii

Prin garantie, in sens larg, se intelege orice metoda, instrument sau angajament, accesoriu contractului comercial international pus la dispozitia sau emis in favoarea unui titular de drepturi, in virtutea contractului incheiat, capabil sa asigure respectivului beneficiar realizarea certa a drepturilor garantate sau despagubirea baneasca corespunzatoare pentru daunele provocate de nerealizarea acestor drepturi. in cazul scrisorii de garantie bancara, un garant, de obicei o banca sau societate de asigurari, emite o garantie in numele unui exportator. Desi pana in noiembrie 2011 nu au avut o reglementare expresa in Codul Civil, Scrisorile de Garantie au fost utilizate de catre profesionisti in relatiile comerciale ca instrument de garantie la cerere, ce putea si poate fi emis in continuare pentru mai multe cazuri, printre care enumeram: garantie de participare la licitatie, garantie de executie la termen, garantie de buna executie, garantie de plata, garantie de restituire avans, garantie de retentive monetara, garantie de executie la termen, garantie post-garantare si garantie de mentenanta.

Garantia pentru licitatii

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la unitatea prevazuta de lege, la dispozitia executorului judecatoresc, o garantie reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Participantii la licitatie trebuie sa consemneze, cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei, la dispozitia executorului judecatoresc, cel putin 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere. Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang util de preferinta, sa depuna garantia prevazuta la alin. (1), decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta.

De ce am nevoie de scrisori pentru garantie?

Daca in textul scrisorii de garantie nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la data emiterii ei si isi inceteaza de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat, independent de remiterea originalului scrisorii de garantie. Garantiile autonome sunt instrumente de garantare reglementate pentru prima data in dreptul national ca institutie juridica; scrisoarea de garantie bancara reprezinta una dintre acele institutii care au aparut si s-au dezvoltat in lipsa unui cadru legislativ in dreptul intern. Garantiile autonome s-au dezvoltat in practica bancara, incepand cu perioada imediat urmatoare celui de-al doilea razboi mondial si s-au dezvoltat in mod deosebit incepand cu anii 70 ai secolului trecut.Acest angajament presupune ca in contul clientului, la banca emitenta a acreditivului, sa existe suma necesara acoperirii platii si care nu poate fi utilizata decat in acest scop, indisponibilizand uneori lichiditati considerabile ale debitorului. bidbond.ro

Trasatura caracteristica a garantiei autonome este, astfel dupa cum rezulta si din denumire, independenta (autonomia) pe care o dobandeste in raport cu obligatia pentru a carei garantare s-a nascut. in timp ce, in cazul garantiei personale (fideiusiunea) garantul isi asuma o obligatie accesorie celei principale, emitentul unei garantii independente isi asuma o obligatie noua, distincta si autonoma fata de obligatia principala. Garantia autonoma este incorporata in inscrisul care contine angajamentul unilateral si irevocabil al bancii de a plati suma de bani convenita, la cererea beneficiarului. Din acest punct de vedere, scrisoarea de garantie bancara seamana cu efectele de comert: sunt inscrisuri incorporand un drept ce poate fi exercitat, la data aratata in cuprinsul inscrisului, de posesorul sau legitim, fiind folosite adesea ca instrumente de plata. Beneficiarul poate transmite dreptul sau de a cere executarea scrisorii de garantie, unui alt beneficiar (spre exemplu, ca dare in plata catre un creditor propriu, o cesiune de creanta sau chiar constituirea unei ipoteci mobiliare etc.).

Daca in localitatea unde are loc licitatia nu functioneaza nicio unitate dintre cele prevazute de lege pentru a face astfel de operatiuni sau daca licitatia se desfasoara in locuri izolate, garantia poate fi depusa si la executorul judecatoresc, pe baza de chitanta de primire, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de licitatie. Asigurarile de credite si garantii pot avea ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate generala, de credit de export, de vanzare cu plata pretului in rate, de credit ipotecar, de credit agricol, de garantii directe sau indirecte, precum si altele asemenea, conform normelor adoptate de organul de stat in a carui competenta, potrivit legii, intra supravegherea activitatii din domeniul asigurarilor. In egala masura, dispunatorul poate urmari prevenirea ineficacitatii liberalitatii datorita pieirii bunurilor din motive care nu tin de vointa instituitului (caducitate) prin obligarea acestuia la incheierea unor contracte de asigurare (in pricipiu, de bunuri sau de pierderi financiare), impunand astfel, in mod contraventional, subrogatia reala cu titlu particular. Cele doua categorii de masuri pot fi cumulate.

Tag: detalii garantia de participare scrisoare de garantie bancara  Sei il visitatore Nr.

Informativa sulla privacy
Sito web gratis da Beepworld
 
L'autore di questa pagina è responsabile per il contenuto in modo esclusivo!
Per contattarlo utilizza questo form!